لیزیک چشم، عملی است که طی آن شماره چشم های شما هرچقدر که باشد ، پس از عمل کاملا صفر و دیدتان شفاف و واضح میشود ، به طوری که چشم شما تا آخر عمرتان ضعیف و شماره آن بالا نخواهد رفت .
[چشم شما دقیقا شبیه روزی که دنیا میاین میشه ]