زنان و زایمان

هردکتر در یک زمینه مهارت بیشتری دارد و بر اساس درخاست و مشکل شما ، پزشک مناسب شما را معرفی خواهیم کرد ، بنابراین کسی که متخصص زنان جهت کار های زیبایی خاست با کسی که متخصص زنان جهت کارهای درمانی تقاضا کرد ،پزشک معرفی شده به آن ها متفاوت میباشد که علاوه بر معرفی پزشک متناسب شما و نوبتگیری آن ها ، هزینه عمل را برای شما قسطی خواهیم کرد